Energetický průkaz / štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, či nákupu.

Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li energetický průkaz, je definován zákonem č. 318/2012 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb. v posledním znění.

Informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů. Podle celkové roční dodané energie (GJ za rok), která je chápána jako množství energie dodané do budovy, vč. energie v ní vyrobené obnovitelnými zdroji energie a v budově také spotřebované za standardizovaného užívání. Průkaz energetické náročnosti budov je již od 1. 1. 2009 (dle zákona č. 177/2006 Sb.) povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2 a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy budou mít také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro veřejné účely (školství, zdravotnictví, kulturu, obchod atd.)

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutno zpracovat již nyní vždy při nové výstavbě. PENB je vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Průkaz budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

Obsah průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

 

Nová podoba grafické části PENB od 1.4.2013:
12

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu – průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/